כאמור, פולימר האקטין מאורגן בצורת שתי שרשראות "חרוזים" (אקטין גלובולרי) מלופפות זו בזו. סיב טרופומיוזין מתפתל בתעלה שנוצרת בין "מחרוזות" האקטין. בסמוך לכל מולקולה שביעית של אקטין גלובולרי, מעוגן בטרופומיוזין, מצוי קומפלקס חלבונים חשוב בו מצויים בין השאר שלושה חלבוני טרופונין (Tn): טרופונין קושר סידן (TnC), טרופונין מעכב (TnI), וטרופונין שמעגן את המבנה כולו אל הטרופומיוזין (TnT). האיזור ה-N טרמינאלי של מולקולת הטרופומיוזין צמוד לקצה הקרבוקסילי של מולקולת TnT במבנה של Head to tail overlap.

בעקבות גירוי עולה ריכוז הסידן בקרבת האלמנטים המתכווצים. לטרופונין C, אליו קשורים במצב מנוחה שני יוני סידן, נקשרים שני יוני סידן נוספים. קישור יוני הסידן משנה את מבנהו הגלובולרי של הטרופונין ובעקבות שינוי זה משתנה מבנהו של קומפלקס הטרופומיוזין: הטרופונין המעכב, TnI, ניתק מסיב האקטין ומושך איתו את שרשרת הטרופומיוזין. תזוזת הטרופומיוזין חושפת את אתר הקישור למיוזין שמצוי על האקטין ומאפשרת לראש המיוזין להיקשר אליו:

1994 by Alberts, Bray, Lewis, Raff, Roberts, Watson.

 

 

   

כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים